Регламент

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сесії

Добротвірської селищної ради

від 21 грудня 2020 року

№ 4

 

 

РЕГЛАМЕНТ

виконавчого комітету Добротвірської селищної ради

 

1. Загальні положення.

1.1. Виконавчий комітет Добротвірської селищної ради (далі – виконавчий комітет) є виконавчим органом Добротвірської селищної ради (далі – селищної ради), який утворюється нею на строк її повноважень. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним селищній раді, а з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

1.2. Регламент виконавчого комітету є актом, який відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету.

1.3. Очолює виконавчий комітет селищний голова.

1.4. Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання.

Засідання виконавчого комітету проводяться щомісячно. За необхідності скликаються позачергові засідання виконавчого комітету.

Засідання виконавчого комітету проводяться відкрито.

В окремих випадках засідання виконавчого комітету може бути закритим. Рішення з цього питання приймається більшістю від складу присутніх членів виконавчого комітету. Проведення закритого засідання виконавчого комітету (закритого обговорення окремих питань) передбачає підготовку рішень з дотриманням установлених правил роботи з документами з обмеженим доступом.

1.5. Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів виконавчого комітету від загального його складу.

Члени виконавчого комітету зобов’язані брати участь у його засіданнях. У разі, якщо з поважних причин член виконавчого комітету не має можливості взяти участь у засіданні, він про це заздалегідь повідомляє селищного голову або керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету.

У разі відсутності члена виконавчого комітету без поважних причин більше, ніж на половині засідань виконавчого комітету протягом року, селищний голова вносить пропозиції на розгляд селищної ради про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету.

​​​​​​​1.6. На засіданні виконавчого комітету можуть бути присутні депутати селищної ради, народні депутати України, а також запрошені особи.

1.7. Повідомлення членів виконавчого комітету і доповідачів, співдоповідачів про дату, час і місце проведення засідання виконавчого комітету, завчасне ознайомлення їх з проектами рішень здійснює апарат селищної ради.

Присутність запрошених осіб на засіданні виконавчого комітету з розгляду основного питання забезпечують керівники виконавчих органів ради, відповідальні за підготовку відповідного питання на засідання виконавчого комітету.

​​​​​​​1.8. Засідання виконавчого комітету здійснюється відповідно до порядку денного, який формує апарат селищної ради.

Не пізніше, як за 2 робочі дні до засідання, порядок денний та проекти рішень надаються членам виконавчого комітету.

​​​​​​​1.9. Головує на засіданнях виконавчого комітету селищний голова, а у разі його відсутності з поважних причин, – посадова особа, яка здійснює його повноваження.

1.10. У процесі розгляду питань порядку денного з дозволу головуючого може проводитися обмін думками членів виконавчого комітету та запрошених.

1.11. На засіданні виконавчого комітету апаратом селищної ради ведеться протокол.

1.12. Офіційним документом, який приймається на засіданні виконавчого комітету, є рішення, що має відповідні реквізити: віддруковане на бланку встановленого зразка, має реєстраційний номер, дату і підпис селищного голови, а у разі його відсутності з поважних причин, – посадової особи, яка здійснює його повноваження.

1.13. Діяльність виконавчого комітету забезпечує апарат селищної ради.

2. Члени виконавчого комітету.

2.1. Персональний склад виконавчого комітету затверджується селищною радою за пропозицією селищного голови. Виконавчий комітет селищної ради утворюється у складі селищного голови, заступників селищного голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників виконавчих органів селищної ради та інших осіб. До складу виконавчого комітету селищної ради входять також за посадою секретар селищної ради та старости.

2.2. Члени виконавчого комітету мають право:

2.2.1. Не пізніше як за два робочі дні до засідання виконавчого комітету знайомитися з проектами рішень, які розглядатимуться на його засіданні.

2.2.2. У процесі обговорення питань на засіданні виконавчого комітету:

- вносити пропозиції щодо порядку денного;

- отримувати від доповідачів роз’яснення;

- вносити зміни й доповнення до проектів рішень виконавчого комітету.

2.3. Члени виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідання виконавчого комітету, а також для виконання повноважень в інших випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів бюджету.

3. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету.

3.1. Рішення виконавчого комітету приймаються на виконання законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень селищної ради, а також за пропозиціями виконавчих органів селищної ради, постійних комісій ради, підприємств, установ, організацій та громадян.

Проекти рішень розробляються також за вказівками (дорученнями) селищного голови або в ініціативному порядку заступниками селищного голови в межах своєї компетенції, секретарем ради, керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету, керівниками виконавчих органів селищної ради.

​​​​​​​3.2. Відповідальність за підготовку проектів рішень, довідок та інших матеріалів на засідання виконавчого комітету покладається на заступників селищного голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, керівників виконавчих органів селищної ради.

3.3. Проекти рішень виконавчого комітету згідно з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» оприлюднюються їх виконавцями не пізніше як за 10 робочих днів до дати їх розгляду виконавчим комітетом на офіційному веб-порталі селищної ради в мережі Інтернет і знаходяться там до прийняття щодо них рішень виконавчим комітетом.

3.4. Розробка та розгляд виконавчим комітетом проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності здійснюються в установленому цим Регламентом порядку з обов’язковим дотриманням процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Висновок щодо дотримання розробником регуляторного акта процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», надається виконавчим органом ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування вказаного Закону, за встановленою формою з відповідним відображенням в аркуші ознайомлення з проектом регуляторного акта.

Строк, протягом якого виконавчий орган ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглядає проект регуляторного акта на відповідність дотримання вимог вказаного Закону, становить п’ять календарних днів.

У разі непогодження проекту регуляторного акта виконавчим органом ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», у зв’язку із порушенням розробником регуляторного акта регуляторної процедури, визначеної чинним законодавством України, аркуш погодження з проектом регуляторного акта вищевказаним виконавчим органом ради підписується із зауваженнями, про що додається відповідний висновок у письмовій формі. Проект регуляторного акта повертається розробнику на доопрацювання.

У разі погодження проекту регуляторного акта виконавчим органом ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», надається відповідний висновок у письмовій формі.

Забороняється винесення на розгляд виконавчого комітету проекту регуляторного акта, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

  • відсутній аналіз регуляторного впливу;
  • проект регуляторного акта не був оприлюднений або оприлюднений з порушеннями ст.ст. 9,13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
  • відсутній позитивний висновок виконавчого органу ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

3.5. Проекти рішень виконавчого комітету та інші матеріали, що планується винести на розгляд виконавчого комітету, подаються виконавцями в апарат селищної ради в друкованій та електронній формі за 15 робочих днів до їх розгляду на засіданні виконавчого комітету, крім випадків термінового розгляду питань.

3.6. Рішення повинні мати заголовки, що коротко і точно відображають їхній зміст, констатуючу і розпорядчу частину, можуть мати додатки.

У констатуючій частині зазначається підстава, обґрунтування або мета складення документа.

У розпорядчій частині вміщуються висновки, пропозиції, рішення, прохання, конкретні змістовні заходи з усунення зазначених недоліків та виконання поставлених завдань, терміни виконання, відповідальні виконавці та на кого покладено контроль за виконанням рішення в цілому, обумовлюються форми та шляхи контролю (терміни подачі проміжної, підсумкової інформацій).

​​​​​​​3.7. Проекти рішень повинні бути короткими і не перевищувати в обсязі, як правило, 2-3 друковані сторінки, довідки – 4 друковані сторінки. До проектів додаються: коротка довідка по суті питання (у разі потреби), список запрошених осіб, перелік адресатів, яким необхідно буде надіслати рішення, та необхідні документи, передбачені законодавством.

3.8. Проект рішення виконавчого комітету візують:

  • заступники селищного голови;
  • керуючий справами (секретар) виконавчого комітету;
  • керівник виконавчого органу ради, який готує питання;
  • керівники виконавчих органів ради – з питань, що відносяться до їх компетенції;
  • юрист.

Питання, пов’язані з виконанням бюджету і соціально-економічним розвитком селищної ради, в обов’язковому порядку погоджуються з фінансовим відділом.

​​​​​​​3.9. Разом з паперовим проектом рішення виконавчого комітету надається й електронний носій з текстом цього документа. Відповідальність за ідентичність текстів рішень виконавчого комітету на паперових й електронних носіях несуть виконавці.

3.10. Проекти рішень, які подані не у встановлені терміни, включаються до порядку денного засідання виконавчого комітету тільки з дозволу селищного голови (у разі його відсутності з поважних причин – посадової особи, яка здійснює його повноваження).

4. Порядок скликання та проведення засідання виконавчого комітету.

4.1. Засідання виконавчого комітету скликаються селищним головою, а в разі його відсутності – заступником селищного голови в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

4.2. Проект порядку денного засідання виконавчого комітету формується апаратом селищної ради, до якого включаються проекти рішень виконавчого комітету.

Порядок денний засідання виконавчого комітету, в якому відведено час на розгляд кожного питання, визначаються доповідачі та співдоповідачі з кожного окремого питання, затверджується виконавчим комітетом на початку засідання.

Включення або виключення питань із порядку денного, наданого на розгляд виконавчого комітету, відбувається шляхом прийняття рішення більшістю голосів від загального складу членів виконавчого комітету.

5. Прийняття рішень.

5.1. З усіх питань порядку денного з урахуванням змін і доповнень до проектів, що виникли в процесі обговорення на засіданні, виконавчий комітет приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету.

5.2. Рішення, прийняті з урахуванням висловлених у ході обговорення зауважень, протягом п’яти днів після засідання виконавчого комітету, крім рішень, для яких виконавчий комітет установив інший термін, доопрацьовуються виконавцями та подаються на підпис селищному голові, а в разі його відсутності з поважних причин, – посадовій особі, яка здійснює його повноваження.

Рішення виконавчого комітету підписуються селищним головою, а в разі його відсутності з поважних причин, – посадовою особою, яка здійснює його повноваження, додатки до рішень – керівниками виконавчих органів ради на лицьовому боці останнього аркуша додатка.

Якщо додатки до рішень виконавчого комітету об’єднують декілька напрямків діяльності виконавчих органів ради або стосуються управлінської діяльності, їх підписує керуючий справами (секретар) виконавчого комітету.

​​​​​​​5.3. Підписані рішення реєструються шляхом присвоєння порядкового реєстраційного номера. Порядкова нумерація рішень здійснюється в межах календарного року, починаючи з початку року. Датою реєстрації рішення виконавчого комітету є дата його прийняття.

5.4. Контроль за виконанням рішень здійснюється зазначеними в них посадовими особами, а облік рішень, аналіз повноти їхнього виконання, підготовка аналітичних інформацій щодо реалізації рішень за звітний період тощо забезпечується апаратом селищної ради.

5.5. Ведення протоколу, організаційне, технічне та господарське забезпечення засідань виконавчого комітету здійснюють відповідні виконавчі органи селищної ради.

6. Скасування рішень виконавчого комітету.

6.1. Рішення виконавчого комітету, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, можуть бути скасовані рішенням селищної ради, прийнятим у межах її повноважень.

 

Секретар ради                                                                                                      Віра ГАСЮК

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь